PRO-VET-FARM GDAŃSK JEST CZŁONKIEM GRUPY PRO-WET
 

CARDISURE FLAVOURED 2,5mg 100tabl /Dechra/

Towar dostępny po zalogowaniu
w magazynie
CARDISURE 2,5mg 100tabl

W leczeniu zastoinowej niewydolności serca psa

Cardisure Smakowe 2,5 mg tabletki dla psów.

2. CARDISURE SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancja czynna: Pimobendan
Każda tabletka zawiera 2,5 mg Pimobendan.

Substancje pomocnicze:
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. CARDISURE POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tablet
Lekkie brązowe okrągłe tabletki, z rowkiem po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie
Tabletki można podzielić na 4 równe części.

4. CARDISURE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt

Psów.

4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

W leczeniu zastoinowej niewydolności serca psa pochodzącego z niewydolnością zastawek (mitralnego i / lub zastawki mitralnej) lub kardiomiopatią rozstrzeniową.

4.3 Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach kardiomiopatii przerostowej lub stanów klinicznych, w których następuje zwiększenie pojemności minutowej serca nie jest możliwe ze względów funkcjonalnych lub anatomicznych (np stenoza aortalna).

Patrz także punkt 4.7.

4.4 Specjalne ostrzeżenia

Produkt należy podawać na czczo co najmniej jedną godzinę przed posiłkami, ponieważ absorpcja zmniejsza się podczas podawania z paszą.

4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania
(I) Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt jest aromatyzowana. Aby uniknąć przypadkowego połknięcia tabletki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla psów. Badania in vitro w tkankach szczurów wykazano, że zwiększenie stężenia pimobendanu wywołane uwalnianie insuliny z trzustkowych beta-komórek w sposób zależny od dawki. Jeśli produkt jest podawany do psów z cukrzycą, poziom glukozy we krwi powinien być starannie monitorowane. Jak pimobendan jest metabolizowany w wątrobie, zwłaszcza należy zachować ostrożność podczas podawania produktu do psów z ciężką niewydolnością wątroby.

(Ii) specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

W razie przypadkowego połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać ulotkę informacyjną lub etykietę preparatu.
Po użyciu umyć ręce.
Wskazówki dla lekarzy: przypadkowe połknięcie, szczególnie przez dziecko, może prowadzić do wystąpienia częstoskurczu, niedociśnienie ortostatyczne, zaczerwienienie twarzy i głowy.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Umiarkowany pozytywny efekt chronotropowa i wymioty mogą wystąpić w rzadkich przypadkach. Jednak skutki te są zależne od dawki i można uniknąć przez zmniejszenie dawki w takich przypadkach. W rzadkich przypadkach obserwowano przemijające biegunki, brak apetytu lub letarg. Chociaż związek pimobendanem nie zostało jasno określone, w bardzo rzadkich przypadkach, objawy związane hemostazy pierwotnej (wybroczyny na błonach śluzowych, krwotoki podskórne), mogą być obserwowane w trakcie leczenia. Objawy te znikają, gdy leczenie jest wycofany. W rzadkich przypadkach, wzrost zastawki mitralnej został podczas przewlekłego leczenia pimobendanu u psów z chorobą zastawki mitralnej przestrzegać. Monitorowanie czynności serca i morfologii zaleca się u zwierząt leczonych pimobendanem.

4.7 Stosowanie w ciąży, laktacji lub połogu

Badania laboratoryjne na szczurach i królikach nie dostarczyły dowodów na działanie teratogenne lub toksycznego dla płodu. Jednakże badania te wykazały dowodów na działanie embriotoksyczne i matek w dużych dawkach, a wykazały również, że pimobendan przenika do mleka. Bezpieczeństwo produktu nie zostało ocenione u suk ciężarnych lub karmiących. Stosować wyłącznie zgodnie z oceną korzyści / ryzyka przez lekarza weterynarii. ,4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W badaniach farmakologicznych nie stwierdzono interakcji pomiędzy serca ouabainy glikozydów i pimobendanem. Wzrost Pimobendan wywołane kurczliwości serca jest tłumiony w obecności werapamil antagonisty wapnia i propranolol beta antagonisty.


Dawkowanie i droga podawania

Korzystna dzienna dawka wynosi 0,5 mg Pimobendan / kg masy ciała.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Precyzyjnie określić masę ciała przed rozpoczęciem leczenia w celu zapewnienia prawidłowego dawkowania.

Tabletki powinny być podawane doustnie w dawkach od 0,2 mg do 0,6 mg pimobendanem / kg masy ciała na dzień. Dawka powinna być w dwóch dawkach podzielonych (0,25 mg / kg masy ciała), jeden każdą połowę dawki rano i drugą połowę około 12 godzin później. Dawka podtrzymująca powinna być indywidualnie przez lekarza weterynarii w zależności od stopnia nasilenia choroby.

Tabela pokazać instrukcji dozowania

Codzienne Pimobendan Dawkowanie: 0,2 - 0,6 mg / kg. Korzystna dzienna dawka wynosi 0,5 mg / kg


Masa ciała (kg) Dawka dzienna (mg); Ilość tabletek na administrację

10 - 20: 5; 1 tabletka (2,5 mg), rano i jedna tabletka (2,5 mg) w wieczór                       

Produkt ten może być połączony z moczopędnego furosemidu leczenia np.

Aby przełamać podwójne zdobył tabletkę na ćwiartki, umieścić tabletkę na płaskiej powierzchni z kolegi stroną do góry i naciskać na środku kciukiem.

Każdą dawkę należy podać w przybliżeniu jedną godzinę przed karmieniem.
4.10 Przedawkowanie (objawy, postępowanie, odtrutki), jeżeli niezbędne

W przypadku przedawkowania może dojść do pozytywne chronotropowe działanie i wymioty. W tej sytuacji, należy zmniejszyć dawkę i odpowiednie leczenie objawowe.

4.11 Okres (-y) karencji

Nie dotyczy.

5. CARDISURE WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Cardiac stymulant (inhibitor fosfodiesterazy)

Kod ATCvet: QC01CE90

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Pimobendan, pochodna benzimidazolu-pirydazynonu, jest organizacją non-sympatykomimetyczne, non-glikozyd substancji inotropowe o silnych własnościach vasodilatative.
Pimobendan wywiera swój efekt stymulujący zawał przez podwójny mechanizm działania: zwiększa czułość wapniową sercowych filamenty i hamuje fosfodiesterazy (typ III). wykazuje również działanie rozszerzające naczynia przez hamowanie aktywności fosfodiesterazy III.

Gdy stosuje się w przypadkach niewydolność zastawek w związku z furosemid, produkt okazał się poprawę jakości życia i przedłużenie długości życia u leczonych psów.

W przypadku zastosowania w ograniczonej liczbie przypadków kardiomiopatią rozstrzeniową w połączeniu z furosemid, enalapril i digoksyny produkt został przedstawiony w celu poprawy jakości życia, na przedłużenie długości życia u leczonych psów.


5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:
Po doustnym podaniu tego produktu leczniczego weterynaryjnego absolutną biodostępność substancji czynnej wynosi 60 - 63%. Ponieważ ten biodostępność jest znacznie zmniejszona, kiedy pimobendan podaje się razem z pokarmem lub krótko po tym, to zaleca się w leczeniu zwierząt, do około 1 godziny przed podaniem.

Dystrybucja
Objętość dystrybucji, 2,6 l / kg, co wskazuje, że Pimobendan rozdziela się łatwo w tkankach. Białko osocza średnią wiązania wynosi 93%.


Metabolizm
Związek utlenianie demetylowany z jego głównego aktywnego metabolitu (UD-CG 212). Kolejne szlaki metaboliczne są Faza II koniugaty UD-CG-212, w glukuronidów istota i siarczanów.

Eliminacja
Eliminacja Okres półtrwania pimobendanu wynosi 1,1 ± 0,7 godziny.

Główny metabolit jest eliminowane z osocza eliminacji półtrwania 1,5 ± 0,2 godzin. Prawie cała dawka jest wydalana z kałem.

6. CARDISURE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna (E460)
kroskarmeloza sodowa
stearynian magnezu
Naturalny aromat mięsa

6.2 Niezgodności

Nieznane.

6.3 Okres ważności

Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 30 miesięcy.
Okres ważności podzielonych tabletek po pierwszym otwarciu blistra: 3 dni

6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Powrót żadnego podzieloną tabletkę w otwartym blistrze i zużyć w ciągu 3 dni.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 ° C

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania bezpośredniego
Aluminium - PVC / PE / PVDC blister:
10 tabletek w blistrze: 2, 5, 10 lub 25 blistrów w kartonie.

Aluminium - Aluminium blister:
10 tabletek w blistrze: 2, 5, 10 lub 25 blistrów w kartonie.

Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub materiałów odpadowych pochodzących z tych produktów leczniczych weterynaryjnych

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub materiały odpadowe pochodzące z tych produktów leczniczych weterynaryjnych powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

DOŚWIADCZENIE

Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w branży. Zdobyła zaufanie klientów dzięki rzetelnej realizacji zamówień przez wiele lat.

SZYBKI CZAS REALIZACJI

Zamówienia wykonane przed godziną 10:00 w określone dni realizowane są tego samego dnia.

BEZPIECZNA WYSYŁKA

Dzięki sprawnej obsłudze magazynu i doświadczonym kierowcom paczka zostanie bezpiecznie dostarczona w odpowiednich dla niej warunkach.